Przedstawienie głównych elementów analizy na temat Europejskiej Sieci Energii Odnawialnej cz.I energia odnawialnaEksperci Komisji: Po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie nastąpiła zmiana polityki energetycznej państw – członków UE. Planujemy do 2020 roku pozyskiwanie 20% energii odnawialnych. Opracowywano i analizowano tematy tj.: szczegółowa analiza kosztów i korzyści, bezpieczeństwo dostaw, ceny energii, koszty wdrożenia innowacji na rynku energii, wpływ infrastruktury na środowisko, mechanizm handlu emisjami oraz unowocześnienie infrastruktury. Wiatr i woda są uważane za niepewne źródła energii, gdyż nie ma możliwości przewidzenia, kiedy będą dostępne, a co się z tym wiąże – zagwarantowania dostaw energii z tych źródeł. Dodatkowym problemem jest transport energii z miejsca gdzie jest ona wytwarzana do miejsca jej wykorzystywania. Energia wodna jest zależna od pór roku. Problemem pozostaje także sposób przechowywania energii ze źródeł odnawialnych. Realizację projektu trzeba przeprowadzić jak najbardziej ekonomicznie, uwzględniając interesy wszystkich zainteresowanych grup i podmiotów.

Przeszkody w realizacji celu:
- techniczne (skomplikowana i kosztowna technologia),
- administracyjne (zawiłe procedury, trudność w uzyskaniu zezwoleń, kosztowne uzyskanie opinii środowiskowej),
- społeczne (problemy z środowiskiem lokalnym, problemy zdrowotne),
- gospodarcze (długi czas zwrotu inwestycji).

Trzeba stworzyć ranking projektów kierując się parametrami największych zysków z projektu przy najniższych kosztach. Cykl wykorzystywania infrastruktury to kilka dekad. Trzeba rozpatrzyć różne scenariusze. Priorytetem jest podniesienie bezpieczeństwa dostaw, zwiększenie wydajności systemów przechowywania energii odnawialnej. Z wykonanej analizy wynika, że korzyści będą wyższe od kosztów, ale trzeba to dokładnie policzyć, gdyż korzyści, tak samo jak koszty, nie będą rozmieszczone równomiernie w całej EU. Potrzebne są nakłady na infrastrukturę. Stworzono 10-cio letni plan potrzeb inwestycyjnych. Zwracamy uwagę na tzw. podejście oddolne, czyli stworzenie i przedstawienie przez każde państwo członkowskie swoich planów i projektów dotyczących energetyki. Należy przeprowadzić badania, aby tworzone rozwiązania były spójne na poziomie europejskim. Analizę kosztów i korzyści należy przeprowadzić dla każdego scenariusza, tak aby mogła ona być podstawą do decyzji politycznych.