Przesłuchanie nt. energii odnawialnej w regionie MEDA Energia odnawialnaPrzesłuchanie nt. energii odnawialnej w regionie MEDA

H. Reul: Powiązania wewnątrz europejskie, ale także i te z krajami trzecimi powinny być sprawne. Współpraca powinna przysparzać korzyści i trzeba zastanowić się nad nowymi możliwościami współpracy wśród krajów, z którymi do tej pory jej nie było.

Panel I: Projekt DESERTEC Paul van Son, dyrektor Dii GmbH Rozwój krajów Afryki Północnej wymaga energii. Europa od dawna zajmuje się tematyką energetyczną. Strategia na rzecz efektywności energetycznej, zdecentralizowane i lokalne wykorzystanie energii, możliwość wykorzystania płaszczyzny europejskiej to najważniejsze zagadnienia związane z energią w Europie. Potrzebne są instrumenty, aby umożliwić wymianę energii odnawialnej.

M. Strauss, Energy Division, Secretariat of the Union for the Mediterranean Wypracowany został plan działania, aby osiągnąć wyznaczone cele. Negocjacje dotyczące zmian klimatycznych i zobowiązania UE 3×20, to wszystko skłania do dalszych działań w tym zakresie. Działania przybrały znacznie na sile w ciągu ostatnich 2 lat, szczególnie po deklaracji paryskiej. Główny plan działania, definiujący ramy działań partnerów musi zostać szybko wdrożony. Przekaz wiedzy, rozwijanie możliwości, ramy prawodawcze, wpieranie projektów pilotażowych to główne zadania dla sekretariatu w ramach planu działania. Sekretariat jest kontrolowany politycznie przez kraje członkowskie, musi, więc wypracować wspólną wizję. Ponadto ma on być jednostką neutralną i swego rodzaju platformą do dyskusji krajów i interesantów. Infrastruktura, energia odnawialna, jako siła napędowa, ramy prawodawcze, finansowanie, przekazywanie wiedzy, możliwości rozwojowe to priorytety działania jednostki. Potrzeba ram prawnych, aby odpowiednio kierować inwestycjami, cłami, opodatkowaniem. Jeśli chodzi o finansowanie, to brakuje go w ramach rozwijania energii odnawialnej i energii kopalnej. Luki te muszą zostać zapełnione. Potrzebne są nowe narzędzia eksportowe. Różne zapotrzebowania występują w różnych częściach regionu.